English : polski

TRIATHLONlove

Opublikowano: 13 lutego 2017

Triathlon połączył już niejedną parę! Na naszych imprezach zdarzały się oświadczyny, zawodnicy mówili wielokrotnie, że pasja jaką jest ta dyscyplina – zbliża! Organizator cyklu Tri Tour przygotował dla Was – wszystkich zakochanych wyjątkową promocję. Tylko 14 lutego możliwość zakupu pakietu na dowolną imprezę Tri Tour w bardzo atrakcyjnych cenach!

Jeśli:

  1. Opłaciłeś już swój start w konkretnej imprezie cyklu TRI TOUR, zaproś swoją drugą połówkę i wystartujcie razem w tych zawodach
  2. Chcielibyście razem wystartować ale nie było dobrej okazji – oto ona: dwa starty w jednej imprezie cyklu Tri Tour w bardzo promocyjnej cenie

Rejestrujcie się w systemie, ale pamiętajcie, żeby płatność wykonać bezpośrednim przelewem na konto organizatora! Szczegóły znajdziecie w poniższym regulaminie:

Regulamin promocji sprzedaży pakietów startowych w zawodach TRI TOUR pod nazwą „TRIATHLONlove”

1.Organizatorem promocji jest firma Endu Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 23 Lutego 4/6, NIP: 777-322-55-49, REGON: 302078899, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Akcja promocyjna odbywać się będzie w terminie od dnia 13 lutego 2017 roku od godziny 23:59 – do dnia 14 lutego 2017 roku, godziny 23:59 (lub do wyczerpania środków przeznaczonych na promocję określonych w pkt.3, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Dla skorzystania z promocji liczy się data dokonania wpłaty środków za zakup pakietów startowych na konto Organizatora.

3.Promocja sprzedaży pakietów startowych „TRIATHLONlove” ma na celu zakup przez zarejestrowanego i opłaconego zawodnika po promocyjnych cenach dodatkowego pakietu startowego dla osoby bliskiej na zawodach TRI TOUR 2017, bądź dla osób, które nie są zapisane na zawody zakupu po promocyjnych cenach dwóch pakietów startowych dla sobie bliskich osób.

Na promocję przeznaczona jest następująca pula pakietów startowych na zawodach TRI TOUR 2017:

a) JBL TRIATHLON SIERAKÓW 50 pakietów startowych
b) CHALLENGE POZNAŃ 50 pakietów startowych
c)Pozostałe imprezy cyklu TRI TOUR – po 20 pakietów startowych
4. Z promocji skorzystać mogą osoby, które:

a) są zarejestrowane i mają opłacony start w jakichkolwiek zawodach cyklu TRI TOUR określonych w pkt.3 i chcą zakupić dodatkowy pakiet startowy dla bliskiej osoby, na tych samych zawodach i na dowolnym dystansie w promocyjnej cenie.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

– zarejestrowany i opłacony start w jakichkolwiek zawodach TRI TOUR przez jedną z osób,

– zarejestrowanie się w systemie sts.live przez drugą bliską osobę, opłacenie startu w tych samych zawodach i na dowolnym dystansie dla osoby bliskiej (lub przez nią samą) w czasie trwania promocji TYLKO bezpośrednim przelewem na konto organizatora:

Numer konta: PL 94 1020 4027 0000 1802 0484 4660

SWIFT/BIC BPKOPLPW

Następnie przesłanie drogą mailową potwierdzenia przelewu na adres: events@endusport.pl

W treści maila prosimy dodatkowo zawrzeć: imię, nazwisko i dystans na jakim bliska osoba wystartuje

Liczy się data dokonania wpłaty środków na konto Organizatora.

– spełnienie przez osobę, która ma być zapisana na zawody warunków określonych w Regulaminie zawodów

b) nie są zarejestrowane na zawodach, a chcą kupić dwa starty na jedne z zawodów z cyklu TRI TOUR określonych w pkt.3 dla siebie i bliskiej osoby po promocyjnych cenach (dotyczy jednej i tej samej imprezy).

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

– zakup dwóch pakietów startowych na jedną z imprez cyklu TRI TOUR na dowolnym dystansie dla dwóch osób i opłacenie tego startu w czasie trwania promocji TYLKO bezpośrednim jednym przelewem na konto organizatora:

Numer konta: PL 94 1020 4027 0000 1802 0484 4660

SWIFT/BIC BPKOPLPW

Następnie przesłanie drogą mailową potwierdzenia przelewu na adres: events@endusport.pl

W treści maila prosimy dodatkowo zawrzeć: imiona, nazwiska i dystans

– spełnienie przez osoby, które ma być zapisana na zawody warunków określonych w Regulaminie zawodów

5.Dystanse i ceny obowiązujące w dniu promocji tj. 14.02.2017 r.:
JBL Triathlon Sieraków:
-sprint – 120 pln,
– ćwiartka-219 pln,
– połówka-275 pln,
Marbruk Triathlon Charzykowy:
– sprint – 110 pln,
– ćwiartka – 190 pln,
– połówka – 240 pln,
Challenge Poznań:
– sprint – 119 pln,
– ćwiartka – 199 pln,
– połówka – 399 pln,
– długi – 749 pln,
Triathlon Szczecin
– sprint – 110 pln,
– ćwiartka – 190 pln,
– połówka – 250 pln.

 

6. Udział w promocji jest dobrowolny.

Promocja nie łączy się̨ z innymi promocjami i akcjami Organizatora. Promocja nie dotyczy zawodników, którzy są już zapisani na zawody (opłaceni) i widnieli na liście startowej przed terminem ogłoszonej promocji.

7. Udział klienta w promocji oznacza akceptację jej zasad, zawartych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie zawodów na które został zakupiony promocyjny pakiet startowy.

8. Organizator ma prawo odmowy udzielenia promocyjnej oferty dla osób, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, bądź Regulaminie zawodów objętych promocją.

9.Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji.

10. Uczestnicy Promocji mają prawo w trakcie jej trwania oraz w terminie do dnia 20.02.2017 r. (liczy się data wpływu do Organizatora) do składania pisemnych reklamacji, odnośnie jej przebiegu. Wszelkie uwagi i reklamacje będą̨ kierowane w formie pisemnej, listem poleconym na adres biura Organizatora: Endu Sport sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 466, 62-064 Plewiska, z dopiskiem TRIATHLONlove-  reklamacja”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty jej otrzymania. Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą̨ przesłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji, w terminie 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

11. Wszelkie spory mogące wyniknąć́ w związku z realizacją promocji będą̨ rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla pozwanego.

12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się̨ odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą̨ naruszać́ praw już̇ nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy Promocji zostaną̨ o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej www.challenge-poznan.pl

14. Ostateczna interpretacja zapisów treści regulaminu promocji należy do Organizatora promocji.

15. Organizator ma prawo w każdym momencie przedłużyć́ lub zakończyć́ promocję.

16. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.challenge-poznan.pl

17. Dane osobowe Uczestników Promocji będą̨ wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.), wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Promocji, sprzedaży pakietów startowych lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikom udostepniającym dane osobowe przysługują̨ prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Poznań, dnia 13 lutego 2017 roku